Algemene voorwaarden

OM DE MONTY EN EVENTUELE RANDAPPARATUUR OP EEN JUISTE WIJZE TE KUNNEN GEBRUIKEN DIENEN DE GEBRUIKSHANDLEIDINGEN|PRODUCTOMSCHRIJVINGEN VOORAF DOORGENOMEN TE WORDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de wederpartij en HealthKompas (KvK-nummer 71205977) gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 2 Definities

Met de onderstaande begrippen wordt het navolgende bedoeld in deze algemene voorwaarden:

HEALTHKOMPAS: zijnde de verhuurder of verkoper van de Monty en/of randapparatuur alsmede de aanbieder van de abonnementsdiensten.

Bezoekadres: Rhonelaan 5, 5691RB SON

RETOURADRES: Rhonelaan 5, 5691RB SON

Telefoonnummer: 085-1304519

E-mailadres: info@monty.nl

KvK-nummer: 71205977

Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie HealthKompas de overeenkomst heeft afgesloten. In deze algemene voorwaarden wordt de wederpartij in de mannelijke vorm aangeduid

Contactpersoon of vertegenwoordiger: de wettelijk vertegenwoordiger van de wederpartij of, indien er geen wettelijk vertegenwoordiger is, de natuurlijke persoon die door de wederpartij is gemachtigd

Hulpverlener: de personen die als zodanig zijn aangemerkt door de wederpartij en die zijn verbonden met de Monty en in geval van alarmering door de Monty gewaarschuwd zullen worden

De Monty: het apparaat Monty Alarmzender als zodanig

Aansluitkosten: diverse handelingskosten om alle instellingen operationeel te krijgen c.q. administratiekosten

Koop-abonnement: een abonnement waarbij de Monty wordt gekocht door de wederpartij en waarbij de wederpartij een abonnement afsluit voor de ondersteunende software-dienstverlening

Huur-abonnement: een abonnement waarbij de Monty wordt gehuurd en waarbij de wederpartij een abonnement afsluit voor de ondersteunende softwaredienstverlening.

Aanvangsperiode: de eerste looptijd van een huur-abonnement

Abonnementskosten: het bedrag dat maandelijks verschuldigd is en wordt geïncasseerd van de opgegeven bankrekening van de wederpartij

Randapparatuur: apparatuur die te koop wordt aangeboden op de website van Monty.

Product: De Monty-alarmzender of enig randapparatuur

Producten: alle door Monty aangeboden zaken zijnde in ieder geval de Monty-alarmzender en randapparatuur

Gebruikshandleiding: de handleiding van de Monty en/of randapparatuur met daarin diverse voorschriften. Deze zijn raadpleegbaar via de website www.monty.nl

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het bestelformulier op de website van HealthKompas/Monty volledig heeft ingevuld en de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.

 

Artikel 4 Herroepingsrecht en de uitoefening daarvan (geldig voor consumenten)

4.1. De wederpartij heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit geldt dus ook voor het koop- en huurabonnement.

4.2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag:

A. dat u de Monty-alarmzender en/of randapparatuur fysiek in uw bezit krijgt (u kunt binnen die 14 dagen zowel de koop ongedaan maken als het abonnement beëindigen);

B. dat u het laatste product fysiek in uw bezit krijgt indien u meerdere producten tegelijk heeft besteld en deze in gedeeltes aan u worden toegezonden (ook kunt u op dat moment het abonnement nog beëindigen);

4.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de wederpartij, HealthKompas. (Adres: Rhonelaan 5, 5691 RB, SON of per e-mail: info@monty.nl) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen dat hij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. De wederpartij kan hiervoor ook gebruik maken van het herroepingsformulier dat als bijlage aan deze algemene voorwaarden is gehecht maar is hiertoe niet verplicht. Tevens is retour procedure beschreven op www.monty.nl.

4.4. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4.5. Tijdens de herroepingstermijn zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met de Monty en/of randapparatuur en de verpakking. Hij zal de producten slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Het uitgangspunt is hierbij dat de wederpartij de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.

4.6. De wederpartij is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan omschreven in artikel 4.5.

4.7. Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht dient hij de producten op zijn kosten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht te retourneren (Adres: Rhonelaan 5, 5691RB SON). De producten dienen zoveel als mogelijk verpakt te worden in de originele verpakking en de wederpartij dient zich bij retourzending te houden aan de redelijke en duidelijke instructies van HealthKompas.

4.8. Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht ontvangt hij alle betalingen die hij tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de wederpartij voor een andere wijze van levering dan de door HealthKompas geboden, goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet langer dan 14 dagen, nadat HealthKompas op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, terug. HealthKompas mag echter wachten met terugbetaling tot zij de producten heeft teruggekregen of de wederpartij onomstotelijk heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. HealthKompas zal voor de terugbetaling zoveel mogelijk gebruik maken van hetzelfde betaalmiddel als waarmee de wederpartij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de wederpartij uitdrukkelijk met een andere wijze van terugbetalen heeft ingestemd. In ieder geval zullen geen kosten voor terugbetaling in rekening worden gebracht.

4.9. Het risico en bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht en het retour zenden van producten ligt bij de wederpartij.

4.10 Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen voor verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

Artikel 5 Koop-abonnement

5.1. Indien de wederpartij opteert voor de koop van de Monty is sprake van een zogenaamd “koop-abonnement”. De koopprijs van de Monty dient terstond bij het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan. Tot het moment dat de koopprijs is voldaan blijft de Monty eigendom van HealthKompas.

5.2. De Monty is alleen bruikbaar in combinatie met de software-ondersteuning die door HealthKompas wordt aangeboden en waarvoor maandelijks abonnementskosten in rekening worden gebracht bij de wederpartij.

5.3. De wederpartij dient een incassomachtiging af te geven bij de eerste betaling opdat HealthKompas maandelijks de overeengekomen abonnementskosten kan incasseren. HealthKompas zal de incasso uitsluitend gebruiken voor de incasso van abonnementskosten.

5.4. De abonnementskosten dienen per maand voldaan te worden en zijn telkens voor de 21e van de betreffende kalendermaand opeisbaar. HealthKompas wordt door de gebruiker gemachtigd om deze gelden van haar bankrekening af te schrijven. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat er steeds voldoende saldo op het opgegeven bankrekeningnummer aanwezig is. Indien er geen automatische incasso mogelijk is dient de factuur van HealthKompas binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden.

5.5. Het abonnement wordt aangegaan voor een minimumduur van 12 maanden en kan daarna schriftelijk of per e-mail met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand worden opgezegd door zowel de wederpartij als HealthKompas. Deze bepaling laat het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 4 onverlet.

5.6. Na ommekomst van drie maanden is HealthKompas gerechtigd haar prijzen jaarlijks te indexeren op basis van de maandprijsindexcijfer volgens de consumentprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Naast indexering is HealthKompas gerechtigd haar prijzen jaarlijks te verhogen om andere haar moverende redenen. In geval van een prijsverhoging, niet zijnde een indexering, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. HealthKompas zal de wederpartij vooraf informeren over een indexering dan wel een andere prijsverhoging.

5.7. Indexeringen en verhogingen van het BTW-tarief mag HealthKompas immer in rekening brengen bij de wederpartij zonder dat zulks reden vormt voor ontbinding van de overeenkomst.

5.8. Na het eindigen van het abonnement wordt de Monty niet meer voorzien van software-ondersteuning en zal daardoor niet meer functioneren.

5.9. HealthKompas. zal tekortkomingen aan de Monty kosteloos herstellen dan wel de Monty vervangen indien herstel redelijkerwijze niet meer mogelijk is en indien zulks binnen een jaar nadat het koop-abonnement is afgesloten, schriftelijk of per e-mail is gemeld aan HealthKompas. Gedurende de herstelperiode heeft de wederpartij geen recht op een vervangend toestel. Tekortkomingen die zijn ontstaan door toedoen van de wederpartij en/of derden vallen niet onder deze garantie.

5.10. In geval van overlijden van de wederpartij kan het koop-abonnement met onmiddellijke ingang schriftelijk worden ontbonden onder overlegging van de overlijdensakte door de nabestaanden.

 

Artikel 6 Huur-abonnement

6.1. Indien de wederpartij opteert voor huur van de Monty is sprake van een zogenaamd “huur-abonnement”. De huurpenningen worden maandelijks in rekening gebracht.

6.2. De Monty is alleen bruikbaar in combinatie met de software-ondersteuning die door HealthKompas wordt aangeboden en waarvoor maandelijks abonnementskosten in rekening worden gebracht bij de wederpartij.

6.3. Zowel de huurpenningen als de abonnementskosten dienen per maand voldaan te worden en zijn telkens voor de 21ste van de betreffende kalendermaand opeisbaar. HealthKompas wordt door de gebruiker gemachtigd om deze gelden van haar bankrekening af te schrijven. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat er steeds voldoende saldo op het opgegeven bankrekeningnummer aanwezig is. De wederpartij dient hiertoe een incassomachtiging af te geven bij de eerste betaling. HealthKompas zal de incasso uitsluitend gebruiken voor de incasso van de huurpenningen en abonnementskosten.

6.4. Het huur-abonnement wordt aangegaan voor een aanvangsperiode van twee jaar waarbij deze overeenkomst uitsluitend opgezegd kan worden tegen het einde van de twee jaar. Indien het huur-abonnement niet tijdig is opgezegd tegen het einde van de aanvangsperiode wordt dit voortgezet voor onbepaalde tijd en kan het schriftelijk of per e-mail worden opgezegd door zowel de wederpartij als HealthKompas met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Deze bepaling laat het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 4 onverlet.

6.5. Gedurende de aanvangsperiode kunnen de huurpenningen en abonnementskosten uitsluitend jaarlijks worden geïndexeerd nadat de eerste drie maanden van de overeenkomst zijn verstreken. Indexering vindt plaats op basis van de maandprijsindexcijfer volgens de consumentprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. HealthKompas zal dit immer vooraf schriftelijk mededelen aan de gebruiker.

6.6. Na ommekomst van de aanvangsperiode kunnen de huurpenningen en abonnementskosten ook worden verhoogd om andere redenen dan indexering. HealthKompas zal zulks vooraf schriftelijk mededelen en de wederpartij is het geval de verhoging bestaat uit iets anders dan een indexering gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijk ingang te ontbinden.

6.7. Indexeringen en verhogingen van het BTW-tarief mag HealthKompas immer in rekening brengen bij de wederpartij zonder dat zulks reden vormt voor ontbinding van de overeenkomst.

6.8. De wederpartij zal de Monty als goed huisvader behandelen en deze immer gebruiken in overeenstemming met de gebruikershandleiding. Voorts zal de wederpartij de Monty niet onderverhuren, in bruikleen geven en/of anderszins afstaan aan een derde.

6.9. Indien de Monty gedurende de aanvangsperiode in het ongerede raakt door diefstal of verlies dan wel onbruikbaar raakt door toedoen van de wederpartij dan heeft de wederpartij de volgende keuzes:

A. sluiten van een nieuw huur-abonnement waarbij weer een nieuwe aanvangsperiode van twee jaar geldt en waarbij hij een nieuwe Monty ontvangt;

B. het opzeggen van het lopende huur-abonnement tegen het einde van de aanvangsperiode (de huurpenningen en abonnementskosten over de resterende aanvangsperiode dienen dan dus voldaan te worden).

6.10. Bij het eindigen van het huur-abonnement -anders dan door het inroepen van het herroepingsrecht- dient de wederpartij de Monty in originele staat (behoudens normale slijtage) binnen 14 dagen te retourneren aan HealthKompas (Adres: Rhonelaan 5, 5691RB SON. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Wanneer de wederpartij de Monty niet of niet tijdig in originele staat retourneert is HealthKompas gerechtigd de schade die zij hierdoor lijdt in rekening te brengen bij de wederpartij.

6.11. In geval van overlijden van de wederpartij kan het huur-abonnement met onmiddellijke ingang schriftelijk worden ontbonden onder overlegging van de overlijdensakte en door retourzending van de Monty. De overeenkomst wordt als ontbonden beschouwd op het moment dat HealthKompas de Monty retour heeft ontvangen.

 

Artikel 7 Koop Randapparatuur

7.1. Randapparatuur wordt omschreven en aangeboden op de website Monty.nl. De koopprijs van randapparatuur dient terstond bij het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan. Tot het moment dat de koopprijs is voldaan blijft de randapparatuur eigendom van HealthKompas.

7.2. Randapparatuur kan uitsluitend worden aangesloten op de Monty en is dus niet bruikbaar in combinatie met andere apparatuur en/of wanneer het huur- of koopabonnement eindigt.

7.3. HealthKompas zal tekortkomingen aan randapparatuur kosteloos herstellen dan wel vervangen indien herstel redelijkerwijze niet meer mogelijk is en indien zulks binnen een jaar nadat het koop-abonnement is afgesloten, schriftelijk is gemeld aan HealthKompas. Gedurende de herstelperiode heeft de wederpartij geen recht op vervangende apparatuur. Tekortkomingen die zijn ontstaan door toedoen van de wederpartij en/of derden vallen niet onder deze garantie.

 

Artikel 8 Levertijden van de Monty en/of randapparatuur en risico-overgang

8.1. Na totstandkoming van de overeenkomst en ontvangst van de betaling zal HealthKompas de Monty en/of de randapparatuur met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen leveren dan wel (indien sprake is van een huur-abonnement) ter beschikking stellen.

8.2. Indien HealthKompas niet in staat is de Monty en/of randapparatuur binnen 30 dagen uit te leveren zal de wederpartij hiervan bericht ontvangen. De wederpartij heeft in dat geval recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden en heeft recht op teruggave van het reeds betaalde.

8.3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van de Monty en/of randapparatuur berusten bij HealthKompas tot het moment van bezorging aan de wederpartij en/of degene die de Monty en/of randapparatuur namens de wederpartij in ontvangst neemt.

 

Artikel 9 Non-conformiteit en gebrek

9.1. De werking van de Monty en de randapparatuur is omschreven op de website en in de bijgeleverde gebruikershandleiding en de Monty en/of randapparatuur zal dienovereenkomstig functioneren. De gebruikershandleidingen zijn tevens te raadplegen via de website.

9.2. De Monty en randapparatuur zijn slechts bruikbaar in combinatie met een koop- en huurabonnement.

9.3. De volgende zaken kwalificeren niet als een gebrek en/of tekortkoming van de producten en/of het koop- en huurabonnement:

– storingen aan het telefoonnetwerk van de wederpartij en/of hulpverleners;

– de onmogelijkheid om verbindingen op te bouwen omdat verbindingen en lokalisatie niet mogelijk zijn en/of kunnen verminderen door apparatuur in de omgeving met sterke magnetisch en/of elektromagnetische velden (denk aan ziekenhuizen en vliegvelden), de hoeveelheid telecommunicatieverkeer, door atmosferische omstandigheden en/of door zwaar geïsoleerde en beveiligde gebouwen. De kwaliteit van verbindingen kan om die reden niet onverminderd gegarandeerd worden;

– het niet of niet adequaat reageren door hulpverleners;

– storingen, mankementen en/of onjuist functioneren door gebruik van het product in strijd met de gebruikershandleiding door de wederpartij en/of derden;

– storingen mankementen en/of onjuist functioneren ontstaan doordat de wederpartij en/of derden reparaties hebben uitgevoerd aan de producten;

– storingen, mankementen en/of onjuist functioneren omdat de wederpartij onjuiste gegevens heeft verstrekt aan Monty B.V..

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid HealthKompas

10.1. HealthKompas is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

A. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade;

B. redelijke kosten om de gebrekkige prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

C. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoon dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade.

10.2. HealthKompas is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en/of voor schade ten gevolge van een gebrek als bedoeld in afdeling 3 van titel 3 van boek 6 BW.

10.3. De bovenstaande beperkingen zijn niet van toepassing indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van HealthKompas.

 

Artikel 11 Verjarings- en vervaltermijn

11.1. In afwijking van wettelijke verjaringstermijnen wordt de verjaringstermijn van schadevorderingen beperkt tot de duur van een jaar.

11.2. De wederpartij dient op straffe van verval van zijn rechten binnen 30 dagen nadat hij ontdekt heeft dat het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt HealthKompas hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 12 Tekortschieten wederpartij

12.1. HealthKompas heeft het recht de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat een sommatie en/of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, indien:

– de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

– de wederpartij wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;

– de wederpartij de vrije beschikking verliest over zijn vermogen;

– de wederpartij meer dan een volledige maand achterstallig is in de betaling van huurpenningen en/of abonnementskosten.

12.2. Indien de wederpartij de abonnementskosten en/of huurpenningen niet of te laat voldoet is hij een boeterente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag tot het moment dat hij alsnog geheel aan zijn verplichting voldoet.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom

13.1. De rechten van intellectuele eigendom waaronder het auteursrecht, de handelsnaam, het beeldmerk en alle eventuele overige rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van de Software en de Monty blijven berusten bij HealthKompas en/of haar licentiegevers. Het is de wederpartij niet toegestaan enig gebruik te maken van deze rechten, noch deze over te dragen, verkopen, (sub) licentiëren, te gebruiken in commerciële uitingen of welk ander gebruik dan ook behoudens het normale consumenten gebruik zoals voorzien in deze overeenkomst.

13.2. Het is de gebruiker niet toegestaan om enige aanduiding van intellectuele eigendom te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

13.3. De rechten tot gebruik van het koop- en/of huurabonnement komen uitsluitend toe aan de wederpartij en zijn niet overdraagbaar.

 

Artikel 14 Privacy

14.1. HealthKompas zal alle gegevens van de wederpartij vertrouwelijk behandelen in lijn met de Wet bescherming persoonsgegevens en voorts geen ander gebruik maken van de hem verstrekte gegevens dan de uitvoering van de overeenkomst vereist.

14.2. De wederpartij is zich ervan bewust dat communicatie deels plaatsvindt door de ether. De wederpartij aanvaardt daarmee het risico dat gegevens door anderen kunnen worden opgevangen dan voor wie zijn bestemd. Voor zover dit redelijkerwijs van HealthKompas verlangd kan worden zal zij technieken toepassen of ondersteunen die het gebruik van gegevens door derden bemoeilijken.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd.

Monty, het persoonlijke toezicht- en alarmeringssysteem

© 2018 Monty is een product van HealthKompas - alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Privacy statement - Algemene voorwaarden